Curso Monitor/a Tempo Libre en Vigo. A titulación de monitores de actividades de tempo libre é un título que concede a Dirección Xeral de Xuventude. Para a súa obtención están recoñecidas unhas institucións chamadas “Escolas de tempo libre” Entre estas encóntrase a Escola de tempo libre e animación sociocultural DON BOSCO (ETLDB), recoñecida a tal efecto o 1 de xuño de 1986.

REQUISITOS
Para a matrícula no curso de monitores é imprescindible  cumprir estes requisitos:
·    Ter máis de 18 anos no comezo do curso (engadir fotocopia do DNI)
·    Ter graduado en educación secundaria, graduado escolar, técnico auxiliar en FP ou equivalente.

PREZO: 250 EUROS (taxas de expedición do título non incluídas)

DESCRICIÓN DO CURSO 

Para a obtención deste título, o alumno/a debe superar dúas fases descritas no decreto vixente na actualidade.

A PRIMEIRA FASE, chamada teórico-práctica, é a que se corresponde propiamente co curso. Ten unha duración de 200 horas organizadas en 20 xornadas de 10 horas cada unha, correspondentes polo xeral a unha materia do plano de estudios descrita no citado decreto, adaptado por esta ETLDB dentro das súas competencias.

Combinarase o modelo presencial e online segundo determina a normativa autonómica.

A SEGUNDA FASE correspóndese cun período de prácticas, nunha destas dúas modalidades:
    – 14 días de actividades ao aire libre (campamentos, colonias…) en bloques non inferiores a tres días.
    – 150 horas en actividades cunha entidade que traballe no eido da educación no tempo libre.


A MAIORES os alumnos que así o desexen poden complementar esta titulación oficial co certificado de manipulador de alimentos e co certificado de prevención de riscos no tempo libre (incluído no prezo do CMTL).

DATAS. 8, 9,10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 de XUÑO DE 2021


HORARIO. De 9h a 14h e de 16h a 21h

AVALIACÓN
A avaliación de ambas frases correspóndelle á ETL, baseándose en criterios establecidos ao comezo de cada curso.

Normas xerais de inscrición
A inscrición deste Curso Monitor/a Tempo Libre en Vigo farase online (enlace ao final deste artigo), formalizándose coa entrega de 75 €  do importe total do curso.
O restante 175 € da matrícula terase que abonar antes do ecuador do curso. No caso  dalgunha dificultade á hora de pagar a matrícula, estudarase cada caso de xeito particular.
O prazo de matricula é do 03/02/2021 ao 31/05/2021 ou ben ata acadar o límite de 25 prazas. O importe do curso inclúe os materiais básicos, o seguro e os dereitos académicos.
As prazas son limitadas, e cubriranse por rigorosa orde de inscrición. Non se realizan reservas.

Baixas 
Toda notificación de baixa posterior ao prazo final de inscrición do correspondente curso da dereito á devolución dun 50% do importe de matrícula. Unha vez comezado o curso non haberá devolucións.
A non asistencia a un curso significa a perda de todos os dereitos de matrícula, así como o importe de mesma.

Anulación de cursos
A Escola de Tempo Libre reservase o dereito de anular algún curso cando o número de inscricións non sexa suficiente, a xuízo da entidade. Neste caso devolverase o importe integro da matrícula.

Certificacións
Ao final de cada curso, a Escola de Tempo Libre e animación socio cultural Don Bosco estenderá un certificado de asistencia, co número de horas indicado.

O feito de efectuar unha matrícula supón o coñecemento e aceptación destas normas.

FICHA DE INSCRICION ONLINE